Technický a autorský dozor

Na základě našich zkušeností vám nabízíme výkon technického dozoru staveb ( TDI ) a autorský dozor ( AD ) v následujícím rozsahu, který se vždy přizpůsobuje potřebám a požadavkům investora v souladu s platnou legislativou.

Technický dozor investora (TDI) je účastník ve stavebním procesu, který hájí zájmy investora (stavebníka) v souladu s danou legislativou a tak je i mezičlánkem mezi investorem a dodavateli prací, kterého ocení zejména investoři, kteří nemají s danou problematikou dostatečné zkušenosti.

Autorský dozor (AD) je oprávněn vykonávat autorizovaný inženýr, technik (stavitel) či architekt v rozsahu oboru, případně specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace. Ve stavebním procesu je řada odborných, technologických, legislativních a jiných problémů, které je třeba včas a vhodně řešit, aby nedošlo ke znehodnocení investic.

Zejména je nutné včas a nekompromisně řešit odlišnost zájmů zhotovitele stavebních prací se zájmy investora.

 

Pomůžeme Vám efektivně využít všechny investované prostředky, předejít technických chybám, které mohou ve stavebním procesu vzniknout, a pomoci s kontrolou fakturace zhotovitele stavby

 

Co je náplní technického a autorského dozoru na stavbě?

 • protokolární předání staveniště či stavby generálnímu zhotoviteli stavby
 • dohled na dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby
 • vedení, koordinování případně účast na kontrolních dnech během realizace stavby a zápisy do stavebního deníku 
 • kvalitativní, kvantitativní a technologická kontrola a kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací v rovnováze se stavebním povolením
 • kontrola těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými
 • dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)
 • objednání případného archeologického průzkumu a hlášení archeologických nálezů ve spolupráci se zhotovitele
 • kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách
 • evidence všech změn a spolupráce při zabezpečení systematického doplňování dokumentace pro provedení stavby
 • spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění staveb
 • kontrola vedení stavebního deníku v souladu se zákonnými povinostmi a podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě
 • kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu staveb a ustanovení smluv o dílo
 • vyhotovení fotodokumentace v průběhu výstavby díla
 • kompletace a předání všech dokladů stavby objednateli
 • zajištění bezodkladné informovanosti investora o všech závažných okolnostech
 • účast na jednáních o odevzdání a převzetí díla
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech
 • účast na kolaudačním řízení
 • zajištění a spolupráce s investorem po dokončení stavby (díla) a při reklamaci skrytých vad díla

V rámci stavebního poradenství, technického nebo autorského dozoru Vám budeme po boku po celou dobu výstavby Vašeho plánovaného záměru.

Zavřít

Vstupní konzultace zdarma

 Těšíme se na Vás  
Všechny položky jsou povinné
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace